POZIV ZA PROJEKTNE IDEJE “BUDVA – BOKA 2028 EVROPSKA PRIJESTONICA KULTURE” Aleksandra 30/03/2023

POZIV ZA PROJEKTNE IDEJE “BUDVA – BOKA 2028 EVROPSKA PRIJESTONICA KULTURE”

Poziv za projektne ideje
Poziv za projektne ideje

Tim “Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture” poziva sva pravna i fizička lica (građane, umjetnike, kulturne stvaraoce i stručnjake, organizacije, javne ustanove, institucije, kompanije, samostalne preduzetnike…) Opština Budva, Tivat, Kotor, Herceg Novi, ali i drugih opština Crne Gore i cijelog regiona da se prijave na Poziv za projektne ideje koje će biti uključene u Aplikacionu knjigu[1] finalne faze kandidature Budve za Evropsku prijestonicu kulture.

 

Pod terminom “projektne ideje” podrazumijeva se raspisivanje ideje za projekat u sažetku do 500 riječi, na službenom jeziku Crne Gore, sa osnovnim informacijama o projektu, tako da odgovorite na ključna pitanja: šta je vaš projekat, šta je cilj vašeg projekta, zašto je to važno za teme kojima se bavite i koje obrađujete, ko je vaša ciljna publika, kako planirate izvesti vaš projekat, trajanje, okvirni budžet i planirani partneri na projektu (lokalni, nacionalni, evropski, međunarodni).

 

Budva, Boka i Crna Gora imaju jedinstvenu šansu da kroz ovu kandidaturu usmjere pažnju Evrope i regiona na sebe, a svoje potencijale u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu transformišu u vidljive rezultate. Razmišljajući o ovoj šansi, analizirajući izazove i prednosti, Aplikaciona knjiga je uspostavila 3 programske cjeline/ciklusa i 9 tema kroz koje će Budva, zajedno sa regijom Boke, u septembru 2023. godine, biti predstavljena u Briselu:

 

  • Prvi ciklus ZEMLJA (projekti kulturnog dijaloga sa fokusom na kreiranje identiteta i pravednog i pravičnog društva koje slavi svoje različitosti),

Teme su: društvena nejednakost, integracije, raznolikost

Ključne riječi: identitet i jedinstvo u različitosti

 

  • Drugi ciklus VODA (projekti koji se fokusiraju na razvijanje identiteta kroz naš susret sa drugim i drugačijim, a čiji su cilj: jačanje ljudskih i infrastrukturnih kapaciteta kroz edukativne programe, odgovorno korištenje javnih prostora, a posebno Starog Grada Budva, prenamjena postojeće infrastrukture, rezidencijalni program, turizam i njegov uticaj na rast i razvoj jedne sredine, odnosno na njeno gubljenje idenititeta),

Teme su: migracije, interkulturalnost, (anti)kolonijalizacija

Ključne riječi: mjesto i susret sa drugima

 

  • Treći ciklus SVJETLOST (projekti čiji je fokus na održavanju identiteta koji smo izgradili i koji je neophodno sačuvati. U ovom programskom ciklusu, vodeći se uspostavljenim temama, cilj je govoriti o zdravlju svakog pojedinca, njegovoj moći da promijeni svoju i tuđu realnost, o pripadnosti i nepripadnosti društvu, političkoj zajednici, te dati viziju o tome kako izgleda budućnost, koja je svijetla.)

Teme su: mentalno zdravlje, prisutnost, zagađenje

Ključne riječi: proslava i odgovornost pojedinca

 

Projekti mogu da se realizuju u okviru jedne i/ili više gore navedenih tema i svi bi trebalo da imaju kapacitet realizacije na međunarodnom planu.

 

Projektni prijedlozi koji ispunjavaju principe: participativnosti (učešće građana), inkluzivnosti, evropske dimenzije i inovativnosti će imati više šanse da budu izabrani.

 

Alati koje bi svi projekti trebalo da, u određenoj mjeri, u odnosu na fokus i cilj projekta, koriste su: razvoj publike, edukacija/obrazovanje, jačanje finansijskih kapaciteta (kroz procese sufinansiranja na lokalnom, državnom, međunarodnom nivou, sponzorstva, donacije), jačanje ljudskih kapaciteta (kroz projekte edukacije i cjeloživotnog učenja, te uključivanje što većeg broja umjetnika i stručnjaka, lokalnih, regionalnih i međunarodnih, u projekat), volonterizam, participativnost, odnosno učešće građana, inkluzivnost, kroz saradnju umjetnika i stručnjaka na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, kao i kroz internacionalizaciju scene i rezidencijalne programe.

 

Prilikom raspisivanja projektne ideje treba se voditi sloganom projekta “Vrh”, ovdje shvaćenog kao promjene na bolje, pozitivne promjene koja prozilazi iz potrebe svakog pojedinca za ličnim napredovanjem. Kako pojedinci čine grad, kroz ličnu promjenu, neizostavna je i promjena samog grada što bi trebalo da je cilj svakog projekta, a koji se reflektuje kroz kritički pristup koji preispituje trenutno stanje kulture Budve i kulture življenja generalno.

 

Imajući u vidu da projekat “Evropska prijestonica kulture” podrazumijeva kreiranje novih sadržaja i transformaciju kulturne scene i identiteta grada, a na osnovu koncepta projekta “Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture”, važno je napomenuti da putem ovog konkursa neće biti podržani:

  • postojeći programi, projekti i manifestacije, sa određenom tradicijom[2]
  • novi festivali[3]
  • projekti infrastrukture

 

Rok za prijavu je 20. april 2023. godine

 

Prijave slati elektronskim putem na adresu: budva.boka2028@gmail.com

sa naznakom: “Poziv za projektne ideje – Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture”.

 

Odgovore na sva pitanja, kao i dodatna pojašnjenja možete dobiti putem email adrese: budva.boka2028@gmail.com

 

[1] Aplikaciona knjiga (Bid book) je projektni prijedlog za program Evropska prijestonica kulture i sadrži konkretne detalje šta grad ima da ponudi kroz potpuno novi kulturni program, na koji način se oslanja na kulturnu strategiju grada, detaljan finansijski plan itd. Prema pravilima Evropske komisije, aplikaciju predaje jedan grad, ali u program i brending projekta može (i poželjno je) da uključi i region. Tako u ovom slučaju aplikaciju formalno predaje Opština Budva (“Budva 2028 Evropska prijestonica kulture”), ali u program uključuje sve ostale opštine Boke i koristi brending “Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture”.

[2] Osim u slučajevima kada se sa njima povezuju ili im se dodaju ozbiljne i korjenite inovacije, novi pristupi i sadržaji, međunarodni partneri, programi i vidljivost, snažna evropska dimenzija i vrijednosti.

[3] Osim u slučajevima kada se radi o programima koji imaju visok stepen inovativnosti, uključivanja, razvoja publike, značajne međunarodne partnere, programe i vidljivost, snažnu evropsku dimenziju i vrijednosti, povezanost sa drugim Evropskim prijestonicama kulture.